Schieck & Smeets Alle zorg en aandacht is voor u
Schieck & Smeets

L.T.A. Schieck,

praktijkeigenaar,

kindertandverzorgster

en geregistreerd mondhygiënist

R. George, tandarts

C. Maassen, tandarts

Sint Pieterstraat 41,

6463 CR Kerkrade

Tel 045 - 54 55 079

mail ons:

info@schieck-smeets.nl

Indien u een afspraak wilt

maken of wijzigen, verzoeken

wij u telefonisch

contact met ons op te nemen.

Disclaimer - Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van deze website. - De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en even- tuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zon- der enige kennisgeving worden aangebracht. - Ondanks de grote zorg en aandacht die is besteed aan de samen- stelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en onjuist is. Mondiger en de opdracht- gever van deze site verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. - Mondiger en de opdrachtgever van deze website sluiten alle aans- prakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en de daarop vermeldde informatie, of met de tijdelijke onmo- gelijkheid om de website te kunnen raadplegen. - Mondiger en de opdrachtgever van deze website zijn niet verant- woordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden en web- sites van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Mondiger en de opdrachtgever van deze website passen geen cookies toe en zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van cookies welke worden gebruikt door aan deze website gekoppelde bestanden en websites van derden. - Mondiger en de opdrachtgever van deze website hebben zich in- gespannen bij het vervaardigen van deze website geen copyright van derden te schenden. Mocht u van mening zijn dat dat toch is gebeurd verzoeken wij u per omgaande contact met ons op te nemen, waarna wij zo spoedig mogelijk datgene wat het copyright schendt van de site zullen verwijderen. - Niets uit deze website mag worden openbaar gemaakt of worden verveelvoudigd zonder de toestemming van Mondiger.nl en de opdracht- gever van deze website. info@mondiger.nl
@ Mondiger
Schieck & Smeets Alle zorg en aandacht is voor u
Schieck & Smeets

L.T.A. Schieck,

praktijkeigenaar,

kindertandverzorgster

en geregistreerd mondhygiënist

R. George, tandarts

C. Maassen, tandarts

Sint Pieterstraat 41,

6463 CR Kerkrade

Tel 045 - 54 55 079

mail ons:

info@schieck-smeets.nl

Indien u een afspraak wilt

maken of wijzigen, verzoeken

wij u telefonisch

contact met ons op te nemen.

Disclaimer - Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van deze website. - De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. - Ondanks de grote zorg en aandacht die is besteed aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de in- formatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en onjuist is. Mondiger en de opdrachtgever van deze site verschaft de in- houd van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. - Mondiger en de opdrachtgever van deze website sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en de daarop ver- meldde informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. - Mondiger en de opdrachtgever van deze website zijn niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekop- pelde bestanden en websites van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Mondiger en de op- drachtgever van deze website passen geen cookies toe en zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van cookies welke worden gebruikt door aan deze website gekoppelde best- anden en websites van derden. - Mondiger en de opdrachtgever van deze website hebben zich ingespannen bij het vervaardigen van deze website geen copyright van derden te schenden. Mocht u van mening zijn dat dat toch is gebeurd verzoeken wij u per omgaande contact met ons op te nemen, waarna wij zo spoedig mogelijk datgene wat het copyright schendt van de site zullen verwijderen. - Niets uit deze website mag worden openbaar gemaakt of worden verveelvoudigd zonder de toestemming van Mondiger.nl en de opdrachtgever van deze website. info@mondiger.nl
Tel 045 - 54 55 079
@ Mondiger