Schieck & Smeets Alle zorg en aandacht is voor u
Privacy verklaring Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Schieck Praktijk voor mondzorg. streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal ver- trouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de ver- werking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Categorieën persoonsgegevens: Het verzamelen van gegevens gebeurt enkel bij ons in de praktijk (niet via de website) in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: NAW gegevens • Gegevens betreffende uw gezondheid • BSN-nummer • De naam van uw zorgverzekeraar en polisnummer Geslacht • De naam van uw andere zorgverleners E-mailadres • Tijdstip van uw afspraak Telefoonnummer • Betalingsgegevens Grondslag voor gegevensverwerking: Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw per- soonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeen- komst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Doeleinden gegevensverwerking: De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Het aanmaken van uw patiëntenkaart om u bij de praktijk in te schrijven; Het openen van uw patiëntenkaart vanuit het patiëntenbestand; Het bijhouden van uw medisch dossier; Het inplannen van een afspraak; Het uitvoeren van een behandeling; Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren; Het versturen van een afspraakherinnering per email; Het telefonisch contact opnemen inzake afspraken of bespreking van relevante zorginhoudelijke zaken; Het verbeteren van onze dienstverlening; Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden: Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. Bewaartermijnen: Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring bes- chreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medis- che gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Voor het bewaren van betaalgegevens geldt fiscale boekhoud- en adminis- tratieplicht van 7 jaar. Beveiligingsmaatregelen: Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Binnen de praktijk is een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd. Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks): Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt. Het gebruik van cookies: Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij geen gebruik van cookies. Daar waar wij op onze website verwijzen naar websites van derden of deze websites via bijvoorbeeld een widget hebben ingebouwd in onze website, maken wij u er op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, die websites mogelijk wel buiten ons om cookies gebruiken. Uw rechten: Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@schieck-smeets.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 045-5455079.Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren. Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens: Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik- persoonsgegevens Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring: Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze prak- tijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Onze contactgegevens: Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen per mail/telefoon/brief: Schieck Praktijk voor Mondzorg Sint Pieterstraat 41 6463 CR Kerkrade – Chevremont 045-5455079 info@schieck-smeets.nl
Schieck & Smeets

L.T.A. Schieck,

praktijkeigenaar,

kindertandverzorgster

en geregistreerd mondhygiënist

M.J.E.H. Smeets, tandarts

R. George, tandarts

Sint Pieterstraat 41,

6463 CR Kerkrade

Tel 045 - 54 55 079

mail ons:

info@schieck-smeets.nl

Indien u een afspraak wilt

maken of wijzigen, verzoeken

wij u telefonisch

contact met ons op te nemen.

@ Mondiger
Schieck & Smeets Alle zorg en aandacht is voor u
Privacy verklaring Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Schieck Praktijk voor mondzorg. streeft ernaar om uw privacy zo goed mo- gelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de in- formatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgev- ing op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklar- ing informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Categorieën persoonsgegevens: Het verzamelen van gegevens gebeurt enkel bij ons in de praktijk (niet via de website) in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen per- soonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden ver- strekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de vol- gende gegevens verzamelen: NAW gegevens • Gegevens betreffende uw gezondheid • BSN-nummer • De naam van uw zorg- verzekeraar en polisnummer Geslacht • De naam van uw andere zorgverleners E-mailadres • Tijdstip van uw afspraak Telefoonnummer • Betalingsgegevens Grondslag voor gegevensverwerking: Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u ver- werken als wij dat doen op basis van een juridische grond- slag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dien- stverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Doeleinden gegevensverwerking: De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Het aanmaken van uw patiëntenkaart om u bij de prak- tijk in te schrijven; Het openen van uw patiëntenkaart vanuit het patiëntenbestand; Het bijhouden van uw medisch dossier; Het inplannen van een afspraak; Het uitvoeren van een behandeling; Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren; Het versturen van een afspraakherinnering per email; Het telefonisch contact opnemen inzake afspraken of bespreking van relevante zorginhoudelijke zaken; Het verbeteren van onze dienstverlening; Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden: Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verp- lichting ons dat voorschrijft. Bewaartermijnen: Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodza- kelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring bes- chreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Voor het bewaren van betaalgegevens geldt fiscale boekhoud- en administratieplicht van 7 jaar. Beveiligingsmaatregelen: Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Binnen de praktijk is een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd. Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks): Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website ver- wijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklarin- gen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt. Het gebruik van cookies: Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij geen gebruik van cookies. Daar waar wij op onze website verwijzen naar websites van derden of deze websites via bijvoorbeeld een widget hebben ingebouwd in onze website, maken wij u er op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, die websites mogelijk wel buiten ons om cookies gebruiken. Uw rechten: Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in- trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@schieck-smeets.nl of door tele- fonisch contact met ons op te nemen via: 045-5455079.Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren. Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens: Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De con- tactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf- doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring: Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkweb- site bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van even- tuele wijzigingen op de hoogte bent. Onze contactgegevens: Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen per mail/telefoon/brief: Schieck Praktijk voor Mondzorg Sint Pieterstraat 41 6463 CR Kerkrade – Chevremont 045-5455079 info@schieck-smeets.nl
Schieck & Smeets

L.T.A. Schieck,

praktijkeigenaar,

kindertandverzorgster

en geregistreerd mondhygiënist

M.J.E.H. Smeets, tandarts

R. George, tandarts

Sint Pieterstraat 41,

6463 CR Kerkrade

Tel 045 - 54 55 079

mail ons:

info@schieck-smeets.nl

Indien u een afspraak wilt

maken of wijzigen, verzoeken

wij u telefonisch

contact met ons op te nemen.

Tel 045 - 54 55 079
@ Mondiger